Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

İşitme kaybı doğuştan veya sonradan meydana gelen problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise, işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme engeli olan birey bu işitme duyarlılığındaki azalma nedeniyle dil ve konuşma, anlama ve yorumlama, dil ve konuşma sorunlarına bağlı olarak da bilişsel motor koordinasyon, duygusal-sosyal, eğitim-öğretim gibi pek çok mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmektedir. Bu güçlükleri en aza indirmenin temel yolu ise erken tanı, erken tedavi/cihazlandırma ve erken rehabilitasyondur.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı’nda genel amaç uygun işitme cihazı/koklear implant kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin işitsel re/habilitasyonu sağlamaktır.

İşitsel rehabilitasyon aşamaları şu şekildedir:

1.Sesi Fark etme/Dinleme

2.Sesi Ayırt etme

3.Sesi Tanıma

4.Sesi Anlamlandırma/Yorumlama

1- Fark Etme; Dinleme becerisinin en temel ve basit olan basamağıdır. Bu basamakta çocuklar sesin varlığını ya da yokluğunu fark edebilirler. Bu basamakta çocuk çevresindeki sesleri fark etmeyi ve sese odaklanmayı öğrenmektedir. Bir başka deyişle sese dönüt vermeyi ya da sessizlikte eylemsiz kalmayı öğrenmektedir. Bu basamakta çocuk çevresindeki seslerin farkına varabilir ve kendi ismi söylendiğinde ya da ses duyduğunda konuşma benzeri sesler üretebilir.

2- Ayırt etme; Fark etme basamağına göre daha üst düzey beceriler gerektirmektedir. Bu basamakta çocuğun seslerin ne anlama geldiğini bilmesine gerek yoktur. Ancak “iki sesin aynı mı?” yoksa “farklı sesler mi?” olduğunu ayırt edebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu basamakta çocuk uzun ve kısa sözcükleri ayırt etmekte zorlanmazken (ev/bahçe), eşit uzunluktaki sözcükleri (gelme/koşma/gitme) ayırt etmede zorlanmaktadır. Aynı zamanda çocuk sesin kalitesini, şiddetini, süresini ve perde farklılıklarını ayırt edebilme becerilerini geliştirmektedir.

3- Tanımlama; Bu basamakta çocuk konuşma seslerini çevre seslerinden ayırt etmeye ve söylenen basit sözcükleri ya da tümceleri tekrarlamaya çalışmakta ve söylenen nesnelerden bazılarını işaret ederek ya da bakarak tekrar etme çabası içine girmektedir. Bu aşamada çocuklar, konuşmanın parçalar üstü özellikleri olan süre (kısa/uzun), konuşma hızı (hızlı/yavaş), şiddet (yumuşak/yüksek), perde (alçak/yüksek perde ya da tiz/kalın) ve vurgu farklılıklarını (konuşmadaki vurgu örüntüleri) algılar ve ayırt ederler. Bunların yanı sıra konuşmanın parçasal özellikleri olan /b/, /m/ ya da /s/, /t/ ve benzeri gibi farklılıkları da algılayıp ayırt edilebilme becerilerini de geliştirirler.

4- Anlamlandırma-Yorumlama; Dinleme becerisinin en zor ve en üst basamağıdır. İşitsel mekanizmanın en son hedefini kapsamaktadır. Anlama, bireyin geçmiş yaşantıları ve dil bilgisel deneyimleri yardımı ile kendisine ulaşan akustik iletileri ya da uyaranları algılaması, anlaması ve sonucunda iletiyi ya da çevre sesini anlamlı hale getirmesidir. Dinleme becerisinin etkin biçimde kullanılabilmesi için bahsi geçen dört basamağın çocuklarda doğru bir biçimde gelişmesi gerekmektedir. İşiten çocuklar için büyük önem taşıyan duyma ve dinleme, işitme kanalındaki engellemeler nedeniyle işitme engelli çocukların dil ediniminde, konuşmayı anlamada ve üretiminde önemli sorunlara neden olabilecektir.

 

Kısacası bu program ile bireylerin;

- İşitmelerini en üst düzeyde kullanmalarını,

-İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmelerini,

-İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmalarını,

-Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmelerini,

-Temel matematik becerilerini kazanmalarını,

-Akıl yürütme becerilerini geliştirmelerini sağlayarak işitme engellerini en aza indirmek ve hayat kalitelerini arttırmak amaçlanmıştır.